Брой на местата за приемане в паралелките с профил и специалност от професия в неспециализираните училища на област Пловдив с държавен прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г. след записването на учениците с хронични заболявания

Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

На основание раздел VІ от глава четвърта на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е издадена заповед на началника на РУО – Пловдив, с която е утвърден броят на местата за приемане в паралелките с профил и специалност от професия в неспециализираните училища на област Пловдив с държавен прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г. след записването на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за следните училища и паралелки като следва:

Община, населено място, наименование на училището Наименование на профила Код на професията Наименование на професията Код на специалността от професия Наименование на специалността от професия Форма на обучение Срок на обучение Брой паралелки Степен на професионална квалификация Брой места Мъже Жени Чужд език Приети ученици със СОП, с хронични          заболявания
Начин на изучаване
интензивно разширено без интензивно и без разширено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
общ.Асеновград,
гр.Асеновград,
ПГ“ Св. П. Евтимий“
542040 Моделиер – технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Асеновград,
гр.Асеновград,
СУ „Свети княз Борис I”
Предприемачески дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Асеновград,
гр.Асеновград,
СУ „Св.св. Кирил и Методий“
Предприемачески дневна 5 години 1 23 Английски език 3
общ.Брезово,
гр.Брезово,
ПГ“ Зл. Бояджиев“
811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дневна 5 години 1 Трета степен 24 Английски език 2
общ.Карлово,
гр.Карлово,
СУ „Васил Левски“
Природни науки дневна 5 години 1 24 Английски език 2
общ.Карлово,
гр.Карлово,
СУ „Христо Проданов“
Предприемачески дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Перущица,
гр.Перущица,
ПГЛВ „Христо Ботев“
621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 5 години 1 Втора степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ЕГ „Пловдив“
Чужди езици дневна 5 години 6 154 77 77 Английски език 1 момиче                         1 момче
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ЕГ „Пловдив“
Чужди езици дневна 5 години 4 103 51 52 Немски език 1 момче
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
МГ „Акад. Кирил Попов“
481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране дневна 5 години 2 Трета степен 48 Английски език 4
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
НТГ
344020 Данъчен и митнически посредник 3440201 Митническа и данъчна администрация дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
НТГ
344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство дневна 5 години 1 Трета степен 25 Немски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
НТГ
482010 Икономист – информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 години 1 Трета степен 22 Английски език 4
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
НТГ
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 години 1 Трета степен 24 Английски език 2
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ОбУ „Йордан Йовков“
811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения 8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения дневна 3 години 1 Първа степен 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГАСГ „Арх.Камен Петков“
622010 Техник – озеленител 6220102 Парково строителство и озеленяване дневна 5 години 1 Трета степен 24 Английски език 2
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГЕЕ
523030 Техник на електронна техника 5230302 Микропроцесорна техника дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“
542060 Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия 5420601 Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“
542060 Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия 5420602 Конструиране, моделиране и технология на кожено – галантерийни изделия дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГ по облекло „Ана Май“
815020 Козметик 8150201 Козметика дневна 5 години 1 Втора степен 24 Френски език 2
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГ по облекло „Ана Май“
815010 Фризьор 8150101 Фризьорство дневна 5 години 1 Втора степен 25 Френски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГТСТ „Гоце Делчев“
525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника дневна 5 години 1 Втора степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“
811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 години 1 Втора степен 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“
541030 Хлебар – сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия дневна 5 години 1 Втора степен 24 Английски език 2
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Братя Миладинови“
Предприемачески дневна 5 години 1 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Димитър Матевски“
482040 Организатор Интернет приложения 4820401 Електронна търговия дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Константин Величков“
Природни науки дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Н. Геров“
Предприемачески дневна 5 години 1 24 Английски език 2
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Н. Геров“
542090 Работник в производство на облекло 5420901 Производство на облекло дневна 3 години 0.5 Първа степен 12 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Н. Геров“
543090 Работник в дървообработването 5430906 Производство на мебели дневна 3 години 0.5 Първа степен 12 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Никола Вапцаров“
213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн дневна 5 години 1 Трета степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „П. К. Яворов“
Природни науки дневна 5 години 1 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Св. Кл. Охридски“
Природни науки дневна 5 години 2 51 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Св. Кл. Охридски“
Обществени науки дневна 5 години 1 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Св. К. К. Философ“
Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Св. К. К. Философ“
482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване дневна 5 години 1 Втора степен 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Св. Седмочисленици“
Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Св.Паисий Хилендарски“
Природни науки дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Симон Боливар“
Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Христо Груев Данов“
481010 Програмист 4810101 Програмно осигуряване дневна 5 години 1 Втора степен 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Цар Симеон Велики“
Предприемачески дневна 5 години 1 23 Английски език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
СУ „Черноризец Храбър“
345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 години 1 Трета степен 23 Испански език 3
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ФЕГ „Сент-Екзюпери“
Чужди езици дневна 5 години 5 129 Френски език 1
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
Хуманитарни науки дневна 5 години 3 77 23 54 Английски език 1 момче
общ.Пловдив,
гр.Пловдив,
ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
Хуманитарни науки дневна 5 години 1 25 Руски език 1
общ.Първомай,
гр.Първомай,
СУ „Асен Златаров“
482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване дневна 5 години 1 Втора степен 24 Английски език 2
общ.Раковски,
гр.Раковски,
ПГ „Петър Парчевич“
482010 Икономист – информатик 4820101 Икономическа информатика дневна 5 години 1 Трета степен 24 Английски език 2
общ.Раковски,
гр.Раковски,
ПГ „Петър Парчевич“
522020 Електромонтьор 5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника дневна 5 години 1 Втора степен 25 Английски език 1
общ.Раковски,
гр.Раковски,
ПГ „Петър Парчевич“
811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 години 0.5 Втора степен 10 Английски език 3
общ.Садово,
гр.Садово,
ПССГ
621140 Агроеколог 6211401 Агроекология дневна 5 години 1 Трета степен 24 Английски език 2
общ.Садово,
гр.Садово,
ПССГ
621010 Техник-растениевъд 6210103 Трайни насаждения дневна 5 години 1 Трета степен 23 Английски език 3
общ.Сопот,
гр.Сопот,
ПГ „Ген. Вл. Заимов“
811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг дневна 5 години 0.5 Трета степен 11 Английски език 2
общ.Сопот,
гр.Сопот,
СУ „Иван Вазов“
Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 години 1 25 Английски език 1
общ.Стамболийски,
гр.Стамболийски,
СУ „Отец Паисий“
Предприемачески дневна 5 години 1 24 Английски език 2
общ.Съединение,
гр.Съединение,
СУ „Христо Ботев“
Предприемачески дневна 5 години 1 25 Френски език 1

Публикувано от: Старши експерт по организация на средното образование – РУО