Документи за записване

През учебната 2016/2017 :

  1. Обучението в училището е само първа смяна (от 8.00ч.). Учениците се обучават в класни стаи, отделени от прогимназиална степен.
  2. Задължителноизбираемата подготовка е по български език и литература, математика и английски език.
  3. В училището има възможност за целодневна организация на обучението. Предлагат се занималня по интереси (английски език, музика, спортни танци, изобразително изкуство, ушу, спорт и др.) провеждани в малки групи от квалифицирани преподаватели.
  4. Предоставят се възможности за обяд в стола към училището.
  5. Организиране на „зелени училища“ и екскурзии.

Необходимите документи за записване са:

– Заявление за записване (по образец на училището);

– Копие от акта за раждане на детето;

– Лична карта на родителя за справка;

– Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 8 до 16.30 часа всеки работен ден. Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на заявлението родителят представя лична карта за справка и получава входящ номер.