„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2017/2018 година„

Решение за откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП  номер УР-21-3397 публикувано на 27.04.2017 г.