„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СОУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив за учебната 2015/2016 година„

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП с представяне на оферта с предмет:

„Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас в СОУ „Черноризец Храбър“  гр. Пловдив за учебната 2015/2016 година „

Решение за публикуване номер 602 от 14,04,2015г. за откриване на процедура за обществена поръчка по чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Доклад от комисия назначена със Заповед 654 23.04.2015г.

Решение 602 27.04.2015г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка

Договор за възлагане на обществена поръчка – Анубис-Булвест ООД

Договор за възлагане на обществена поръчка – С. А. Н. ПРО ООД

Договор за възлагане на обществена поръчка – Просвета-София АД

Договор за възлагане на обществена поръчка – Бит и техника ООД

Договор за възлагане на обществена поръчка – Архимед 2 ЕООД

Справка за извършени плащания през месец 07. 2015г., които подлежат на публикуване по реда на чл. 22Б, ал. 2, т. 14 от ЗОП