Записване на ученици на I етап на класиране – прием VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

Проверка на класирането може да се осъществи от акаунта на ученика с данни за достъп от служебната му бележка.

Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране по график е от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. и се извършва в училището, в което са приети.

Работното време: от 8:00 часа до 16:30 часа 

Мястото на приемане на документите: кабинет 001 – от главен вход в дясно

Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

  1. Заявление до директора по образец от училището;
  2. Оригинал на свидетелството за основно образование;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;
  4. Копие от акт за раждане.

На учениците, които не са класирани по първо желание и желаят да участват във ІІ етап на класиране, следва да предоставите заявление по образец, приложение №2 към чл.66, ал.2 от Наредба №10/2016 г.

Заявленията се регистрират във входящия дневник на училището.