Здравноосигурително задължения от завършващите средно образование ученици