НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП “Отново заедно” и през 2022 г.

Комисия, определена със Заповед на Директора на училището, ще извършва подбор въз основа на приети с решение на Педагогическия съвет критерии. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите.

Националната програма „Отново заедно” е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика.     Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технлогиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като цяло да стимулират личностното им развитие.

Ученическите туристически пътувания се провеждат при условията и реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование,приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.