Неучебни дни

Запознайте се със заповед на Директора на училището: