НП„Заедно в изкуствата и спорта“ 2023/2024 година

Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив кандидатства за участие в НП
„Заедно в изкуствата и спорта“ през учебната 2023/2024 година.
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
Целите на програмата са осигуряване на условия за личностно развитие на
учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни
спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и
компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за
колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта; насърчаване на работата в екип и
подобряване на социалните взаимодействия на учениците; изграждане на умения за
отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; повишаване на
музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване
съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на
учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към
колективните спортове; развитие на спортните способности на учениците и изграждане
на умения за здравословен начин на живот.
Програмата обхваща ученици от  I до XII клас.
Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив организира участие на
учениците в следните дейности по програмата:
Модул 1. Изкуства, Сформиране на групи за занимания в сферата на
изкуствата
Желанията са насочени към следните направления и категории:

 1. музикално изкуство:
   вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен;
 2. танцово изкуство:
   характерни танци, вкл. и народни танци – групи за танцов фолклор,
  стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци.
 3. театрално изкуство: поставяне на сценични задачи.
  Модул 2. Спорт, Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:
  баскетбол,  волейбол, футбол.
  Брой ученици, включени в отбор:
   баскетбол – минимум 10 ученици и максимум 15 ученици;
   волейбол – минимум 10 ученици и максимум 15 ученици;
   футбол – минимум 12 ученици и максимум 20 ученици.
  За реализиране целите на програмата ще бъдат необходими  следните
  специалисти:
  По модул 1. Изкуства: специалист „театрално изкуство“, специалист „танцово
  изкуство“, специалист „музикално изкуство“.
  По модул 2. Спорт: „треньор по волейбол“, „треньор по баскетбол“, „треньор по