НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ през учебната 2022/2023 година.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Целите на програмата са осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности; засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта; насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове; развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Програмата обхваща ученици от  I до XII клас.

Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив организира участие на учениците в следните дейности по програмата:

Модул 1. Изкуства, Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата

Желанията са насочени към следните направления и категории:

  1. музикално изкуство:
  • вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен;
  1. танцово изкуство:
  • характерни танци, вкл. и народни танци – групи за танцов фолклор, стилизирани сценични форми на танци на народите, вкл. и български народни танци.
  1. театрално изкуство: поставяне на сценични задачи.

Модул 2. Спорт, Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове: баскетбол,  волейбол, футбол.

Брой ученици, включени в отбор:

  • баскетбол – минимум 10 ученици и максимум 15 ученици;
  • волейбол – минимум 10 ученици и максимум 15 ученици;
  • футбол – минимум 12 ученици и максимум 20 ученици.

За реализиране целите на програмата ще бъдат необходими  следните специалисти:

По модул 1. Изкуства: специалист „театрално изкуство“, специалист „танцово изкуство“, специалист „музикално изкуство“.

По модул 2. Спорт: „треньор по волейбол“, „треньор по баскетбол“, „треньор по футбол“.