Обръщение от г-жа Кисьова, Директор на СУ „Черноризец Храбър“