Одобрени кандидати след проведен конкурс за свободно работно място

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9

тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com

ПРОТОКОЛ

Днес, 23.01.2023 г. комисия за подбор, назначена със Заповед

№ РД-10-1103/23. 01.2023 г. на директора на училището, г-жа Елена

Кисьова извърши подбор и проведе интервю с кандидатите по

предварително обявен в сайта на училището график на кандидатите

за обявеното място.

Oт явилите се на интервюто кандидати комисията класира:

I. Химия и опазване на околната среда:

1. ЧР – 02 – 1692/ 16.01.2023 г.

2. ЧР – 02 – 1744/ 20.01.2023 г. – резерва

3. ЧР – 02 – 1738/ 19.01.2023 г. – резерва