Одобрен кандидат за позицията учител по история и цивилизации

Комисия назначена със заповед №РД-10-606/ 03.11.2022 г. на директора на СУ„Черноризец Храбър“ – гр. Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за
обявеното свободно работно място – учител по история и цивилизации, предлага за назначаване:

 Кандидат с вх. № ЧР-02-900/ 07.11.2022 г.;
 Кандидат с вх. № ЧР-02-877/ 04.11.2022 г. – резерва.

Одобреният за назначение кандидат да се яви в срок дo 09.11.2022 г. за подписване на трудов договор, като представи необходимите за заемане на
длъжността документи.