Одобрен кандидат за позицията учител по музика

Одобрен кандидат за позицията учител по музика

Комисия назначена със заповед №РД-10-1135/ 21.02.2022 г. на директора на СУ
„Черноризец Храбър“ – гр. Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за
обявеното свободно работно място – учител по музика, предлага за назначаване:

 Кандидат с вх. № ЧР-02-1985/ 24.02.2022 г.;
 Кандидат с вх. № ЧР-02-1951/ 22.02.2022 г. – резерва.

Одобреният за назначение кандидат да се яви в срок дo 28.02.2022 г. за
подписване на трудов договор, като представи необходимите за заемане на длъжността.