Одобрен начален учител

П Р О Т О К О Л

Днес, 12. 11. 2020 г., комисия, назначена със Заповед №№РД-10-597/ 06.10.2020 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност „Начален учител“ предлага за

Н А З Н А Ч А В А Н Е

НА ДЛЪЖНОСТ „ НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ“

В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – ПЛОВДИВ

Кандидата с номер: ЧР-02-866/ 09.11.2020 г.

Одобреният за назначение кандидат да се яви на 13.11. 2020 г. за подписване на трудов договор, като представи необходимите за заемане на длъжността документи.