Откриване на учебната година 15.09.2021г.

Уважаеми родители, скъпи ученици

Утре е  15 септември – началото на учебната година.  В условията на епидемия и спазване на  насоките за обучение в извънредна епидемична обстановка, Ви информираме за предприетите от СУ „Черноризец Храбър“ мерки:

 • Откриване на учебната година
  • Официално откриване на учебната година, присъствено за учениците от І, V и VІІІ класове- 15.09. от 10.00 часа. Приканваме, по възможност на тържеството да присъства само по 1 родител с ученик. След официалното откриване няма да се допускат родители до класните стаи. Молим родителите да спазват предвидените от организаторите на празника места.
 • Откриване на учебната година за ІІ,ІІІ и ІV клас- по график:
   • от 08.00 до 08.40 часа –за ІV клас в определените класни стаи;
   • от 08.30 до 9.10 часа за ІІІ клас- в определените класни стаи;
   • от 09.00 до 09.30 часа – за ІІ клас в определените класни стаи;
 • Откриване на учебната година за учениците от VІ и VІІ клас– учениците заемат местата в определената класна стая, начало на часа на класа-  от 11.00  до 11.40 часа. 
 • Откриване на учебната година за учениците от ІХ до ХІІ клас– начало на часа на класа- 11.20  до 12.00 часа в определените за паралелката кабинети.
 • Учениците от начален етап, прогимназиален и гимназиален етап се обучават в режим, който не допуска смесването на потоците:
 • начало на учебния ден за учениците от начален етап – 8,00 часа;
 • начало на учебния ден за учениците от V до ХІІ клас – 8.20 часа;
 • Учениците влизат в двора на училището без придружаващите ги родители; 
 • Учениците от начален етап влизат в училищната сграда, както следва:
 • през вход В ( северен вход на сградата)- І – те класове  и ІV“г“ и ІV „д“ клас;
 •  през вход Б (административен вход) – ІІ – те класове;
 • през вход А ( до рампата) – ІІІ – те класове и ІV“а“,  ІV „б“ ІV“в“ и  ІV“е“   клас;
 • Учениците от V-ХІІ клас влизат в училищната сграда   както следва:
   • през вход Б –V-VІІ клас;
 • през вход Г ( до спортните площадки)  – VІІІ-те класове;
 • през входа на физкултурен салон- ХІа и ХІІ- те  класове
 • Носене на защитна маска за лице

Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е задължително, освен ако изрично не е указано друго.  

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители. Препоръчително е защитните маски за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са хирургически или поне от 3 слоя. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи: 

 • В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 
 • За учениците в начален етап (I-IV клас) по време на учебен час;
  • За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това
 • За учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1,5 м между тях и местата на учениците; 
 • В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито;
 • В часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1,5 м между учениците и при редовно проветряване.

При желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.  

5. Класни стаи и организация на учебния процес 

 • Всяка паралелка има определена  отделна класна стая, при което учителите се местят, а учениците – не;  
 • Ограничено използване на кабинети, лаборатории, физкултурен салон – само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет;  
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това; 
 • Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо;