Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

Във връзка с изпълнение на заповед РД09-2121/28.08.2020 гна министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно т. 4 график на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием  се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (музика) от желаещите ученици в училище в срок от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас

Прилагаме Ви образец на заявлението за проверка на способностите във формат Word, pdf

Кодът на изпита, които се вписва  в заявлението за музика е: код 03.

В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика  задължително се записва  „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“.

Необходимо е попълване на всички реквизити!