Първи клас 2018/2019

Списък на учениците от I клас по паралелки- 2018-2019 учебна година

 

Списък на учениците от I клас-2018-2019 учебна година

Прием 2018-2019 г.

Списък на децата класирани за прием в I-ви клас /2-ро класиране/

Уважаеми родители на бъдещите първокласници, за ползване на еднократни помощи е необходимо да получите удостоверение от техническия секретар на училището.

Списък на децата класирани за прием в I-ви клас /1-во класиране/

 

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка с предстоящото записване на класираните деца, Ви информираме следното:

 • На 5 юни 2018 г. около 9,00 часа ще бъде обявено класирането;
 • Списъци с класираните деца ще бъдат оповестени във фоайето на входа, както и на сайта на училището;
 • Записването в училище ще се осъществи след 10,00 часа във връзка с дейности по организацията;
 • За останалите дни работното време на комисията за записване е от 8, 00 часа до 16, 30 часа.
 • Записването ще е на ІІ-я етаж на училището – във фоайето;
 • Записването ще се извърши от училищна комисия, която ще проверява подадените от родителя (настойника) задължителни документи:
 1. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 2. 2. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 3. 3. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

 

Заявления за записване (приложение №3)  ще получите разпечатано в училище /системата ги генерира автоматично/, така че не е необходимо да носите попълнени;

 • Необходимо е да носите всички документи, които удостоверяват използвани критерии (цитирани в приложение № 2) от Наредбата, като за удостоверяване на критерий № 4 (наличие на други деца от семейството в училището) е необходимо да приложите документ, доказващ този факт – служебна бележка от техническия секретар на училището.
 • Родителите на деца със СОП е необходимо да представят документите от Екипа за подкрепа личностното  развитие на детската градина, която са посещавали съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Комисията за прием на документи за записване ще работи до  16, 30 часа на 11 юни 2018 год.

Класирано дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

 

Уважаеми родители, в прикачените файлове ще намерите :

1. Утвърдения График на дейностите за 2018 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив (същият е публикуван на интернет страницата на електронната система).

2. Изпратено за разпространение предложение за прессъобщение по въпроса (за информация).

Прессъобщение_график_2018

Решение и Протокол от 15.02.2018 г. на Общински съвет – Пловдив, с са приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

В приложенията с районите на училищата няма промени.

Предстои финализиране на корекциите в електронната система, за което ще бъдете уведомени допълнително.

По предварителни прогнози кандидатстването по електронен път ще е през месец май, а първото класиране – в началото на месец юни.

Новите документи са публикувани на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg, от където родителите могат да се запознаят с всички промени.

Наредба прием 1 клас 2018

Решение 38

Приложение 1 2018

Приложение 2 2018

Приложение 3 2018

В по-голямата част от училищата на град Пловдив има места за всички желаещи.

За училищата, за които желаещите са повече от местата, основното предимство е за живеещите по настоящ адрес в близост до училището. За тази цел са оформени райони за всяко училище. Предимство, макар и в по-малка степен, има и за децата, живеещи в районите, граничещи с района на желаното училище.

Децата, с настоящ адрес извън град Пловдив, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата.

По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Само спазването на крайния срок ще е важно. Предвижда се първото класиране да е най-рано в началото на месец юни, когато децата ще са получили удостоверенията си за завършена подготвителна група, затова крайният срок за подаване на заявления ще е в последните дни на месец май.

Родителите ще могат да подават своите заявления онлайн. Тези, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.