Прием първи клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Във връзка с предстоящото записване на класираните деца, Ви информираме следното:

 • На 5 юни 2018 г. около 9,00 часа ще бъде обявено класирането;
 • Списъци с класираните деца ще бъдат оповестени във фоайето на входа, както и на сайта на училището;
 • Записването в училище ще се осъществи след 10,00 часа във връзка с дейности по организацията;
 • За останалите дни работното време на комисията за записване е от 8, 00 часа до 16, 30 часа.
 • Записването ще е на ІІ-я етаж на училището – във фоайето;
 • Записването ще се извърши от училищна комисия, която ще проверява подадените от родителя (настойника) задължителни документи:
 1. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 2. 2. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 3. 3. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

 

Заявления за записване (приложение №3)  ще получите разпечатано в училище /системата ги генерира автоматично/, така че не е необходимо да носите попълнени;

 • Необходимо е да носите всички документи, които удостоверяват използвани критерии (цитирани в приложение № 2) от Наредбата, като за удостоверяване на критерий № 4 (наличие на други деца от семейството в училището) е необходимо да приложите документ, доказващ този факт – служебна бележка от техническия секретар на училището.
 • Родителите на деца със СОП е необходимо да представят документите от Екипа за подкрепа личностното  развитие на детската градина, която са посещавали съгласно Наредбата за приобщаващото образование.

Комисията за прием на документи за записване ще работи до  16, 30 часа на 11 юни 2018 год.

Класирано дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.