„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 

Училище „Черноризец Храбър“ участва в проекта на Европейския съюз  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, където обучение преминаха учители, родители и ученици за работа с платформата Google Workspace с която работи нашето училище.

Бенефициент – Министерство на образованието и науката

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.