Ред и правила

Средно общообразователно училище Черноризец Храбър

гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: sou_4.x@ abv.bg

Утвърдил: Елена Кисьова:

Директор на СОУ „Черноризец Храбър”

ПРАВИЛА И ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ,

свързани с приемането и записването на ученици в

І клас за учебната 2016 – 2017 година

Съгласно разпоредбите на чл. 150. ал.1. т.6. от ППЗНП , Педагогическият съвет на училището, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове.

Като предпоставка за обоснован избор и осигуряване на ред за приемане в училището, целта на настоящето предложение е да се:

 • – определи график на дейностите;
 • – посочи срок за подаването на заявления за записване;
 • – определят необходимите документи за записване;
 • – посочат сроковете за записване в първи клас;
 • – приемат критерии за прием в случаите, когато броят на местата, определени за прием в І клас е по-малък от желаещите да бъдат записани.

Съгласно разпоредбите на чл. 147. ал.1., т.1 и т.9,  Директорът, като орган за управление на училището организира, контролира и отговаря за цялостната дейност и организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания.

Организация на дейностите, свързани с приема на ученици в І клас

Дата Дейност
1 15.10.2015 Педагогическият съвет на училището определя реда за приемане на ученици в І клас – чл.150, ал.1, т.6 от ППЗНП
2 от 25.01.2016 Информиране на    родителите на бъдещите първокласници за възможностите за обучение, които предлага СОУ „Черноризец Храбър”  през учебната 2016/2017г.
4 Март 2016 г. Провеждане на първа организационна родителска среща с родителите на записаните деца
5 до 29.05.2016 В училището се приемат заявления  за записване (с информационен характер)

от 8 до 16.30 часа всеки работен ден

6 Юни 2016г. Обявяване списъците на класираните ученици
7 от 01.06.2016

до 05.06.2016

Записването за І клас се извършва  с удостоверението за завършена подготвителна група / подготвителен клас, предоставено от родителя.
8 08.06.2016г. Обявяване на свободните места, ако има такива
9 09.06.2016г. – 10.06.2016г. Попълване на свободните места.
10 11.06.2016г. -15.09.2016г. Обявяване и попълване на свободните места
11 10.06.2016 г. Информиране родителите на записаните в I клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на сформираните групи с целодневна организация на учебния ден
12 20.01.2016г.-12.09.2016г. Информиране родителите на записаните в I клас ученици и оповестяване на видно място в училището броя на сформираните групи с целодневна организация на учебния ден
13 от 05. 01. 2017г. Прием на заявления за записване на ученици за учебната 2017-2018 учебна година
 1. Необходимите документи за записване са:

– Заявление за записване (по образец на училището);

– Копие от акта за раждане на детето;

– Лична карта на родителя за справка;

– Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас.

Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 8 до 16.30 часа всеки работен ден. Към заявлението прилага копие от акта за раждане на детето. При подаване на заявлението родителят представя лична карта за справка и получава входящ номер.

 1. Срокове за записване в първи клас:

От 25 май до 3 юни 2016 година родителите предоставят удостоверението за завършена подготвителна група/подготвителен клас (времето, в което децата да са получили удостоверения за училищна готовност).

Записването става само с оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група в детска гради или подготвителен клас в училище

За защита на конституционното право на детето на образование, в случай, че то не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство в заявлението за записване.

 1. Критерии за прием:

Нашата цел е:  Удовлетворяване желанията на родителите за образование на техните деца.

Възможни критерии за подбор в случаите, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение:

 • – Близост до училището ( доказва се с адресна регистрация);
 • – Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
 • – Деца завършили подготвителна група в детските градини в района на училището;
 • – Деца и внуци  на учители и служители от училището;

Определените критерии следва да служат като основание за записване, независимо от датата на подаване на документи за записване.

Допълнително Педагогическия съвет може да обсъди и приеме и други критерии.

Приети на ПС № 2/ 15.10.2015 г.