Свободно работно място за длъжност ЗДАСД – резултат от събеседване

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 15.04.2022 г., комисия, назначена със Заповед №№РД-10-1492/ 11.04.2022 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност ЗДАСД предлага за

Н А З Н А Ч А В А Н Е

НА ДЛЪЖНОСТ ЗДАСД

В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – ПЛОВДИВ

Кандидат с номер: ЧР-02-2490/ 12.04.2022 г.

Одобреният за назначение кандидат да се яви на 18.04.2022 г. за подписване на трудов договор, като представи необходимите за заемане на длъжността документи.