СЪОБЩЕНИЕ

Училищното ръководство на СУ „Черноризец Храбър“ информира учениците от VII клас, че Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни заболявания, със специални образователни потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици от приемни семейства, приема заявления за насочване за прием в VIII клас по профили и специалности от 03. 05. 2018 г. до 21. 05. 2018 година в  актовата зала на НТГ – гр. Пловдив с работно време от 09, 00 ч.  до 13,00 ч. и от 13,30 до 17 ч.

Училищното ръководство на СУ „Черноризец Храбър“ информира учениците от VII клас, че Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни заболявания, със специални образователни потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици от приемни семейства, приема заявления за насочване за прием в VIII клас по профили и специалности от 03. 05. 2018 г. до 21. 05. 2018 година в  актовата зала на НТГ – гр. Пловдив с работно време от 09, 00 ч.  до 13,00 ч. и от 13,30 до 17 ч.