П Р О Т О К О Л

Днес, 23. 09. 2020 г., комисия, назначена със Заповед №РД-10-198/17.09.2020 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност „Учител по философия“ предлага за

Н А З Н А Ч А В А Н Е

НА ДЛЪЖНОСТ „ УЧИТЕЛ ПО ФИЛОСОФИЯ“

В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – ПЛОВДИВ

Кандидата с номер: ЧР-02-183/ 18.09.2020 г.

Одобреният за назначение кандидат да се яви на 25. 09. 2020 г. за подписване на трудов договор, като представи необходимите за заемане на длъжността документи.

 

ОТ КОМИСИЯ