Одобрени кандидати

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9

тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.07.2022 г. комисия за подбор, назначена със Заповед

№ РД-10-2373/11. 07.2022 г. на директора на училището, г-жа Елена

Кисьова извърши подбор и проведе интервю с кандидатите по

предварително обявен в сайта на училището график на кандидатите

за обявените места за учители в прогимназиален и гимназиален етап

за учебната 2022/ 2023 година.

Oт явилите се на интервюто кандидати комисията класира:

За учител по:

I. Български език и литература:

1. № ЧР-02-4192/ 08.07.2022 г.;

2 .№ ЧР -02-4173/07.07.2022 г.- резерва

II. Математика и информационни технологии:

1. № ЧР-02-4132/ 06.07.2022 г.;

2. № ЧР-02-4199/08.07.2022 г.- резерва