Иновативно училище

С Р Е Ш Е Н И Е № 479 от 5 август 2019 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование на М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив е в списъкана на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година съгласно приложението. 

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; … изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и  Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 7 от 22.01.2019 г.) .

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.