Google референтно училище

История на постижението на  Средно училище “Черноризец Храбър”

Как използвате инструментите на Google за образованието във Вашето училище?

 • Кои са причините, поради които започнахте да въвеждате Google Workspace?
Придобиването на европейски ключови компетентности, обвързани със знанията, уменията, нагласите и отношението на учениците и техните преподаватели към личностното развитие,  придобиването на умения за реализиране на пазара на труда.

Чрез внедряването на платформата в учебния процес, СУ “Черноризец Храбър” изпълнява две от основните цели на своята стратегия : 

1. да формира както устойчиви знания по задължителната подготовка на учениците; 

2. да развие личностни умения за работа в споделена среда и  активно взаимодействие;

Използването на инструментите на Google Workspace for Education бе насочено към  оптимизиране на административната работа на персонала (педагогически и непедагогически). Чрез въвеждането на Google Workspace в образователните дейности целяхме да подготвим учителите за преподаване по нов и по-ефективен начин, защото силният и знаещ учител може да подготви силни и знаещи граждани.

 

 • Моля опишете накратко как Google Workspace и Google технологията като цяло намира място във Вашето училище:
В административния процес:

 • Създадените акаунти в училищния домейн подобриха комуникацията между всички страни на учебния процес: ученици; учители; ръководен екип; администрация и родители;
 • Работата с училищната документация е оптимизирана чрез организация на нормативните документи и бланки  в споделени екипни дискове.

В учебния процес:

 • Използване на възможностите на конзолата за управление; конфигуриране на политики и настройки, като безопасно сърфиране или блокиране на неподходящи и злонамерени сайтове;
 • Създаването на акаунти на всички ученици в училищния домейн позволява работа и комуникация  в защитена среда;
 • Създаване и функциониране на виртуални класни стаи по всички предмети; 
 • Създаване на споделени папки с електронни ресурси по Екипи по ключови компетенции;
 • Създаване и дигитализиране на учебното съдържание, изготвяне на работни листове и електронни тестове по предмети;
 • Създаване на учебно съдържание от самите ученици като активна страна в обучителния процес. Учениците разполагат с разнообразен набор от приложения, които да ги представят спрямо индивидуалните им потребности, интереси, психически и личностни особености;  
 • Повишаване ангажираността на родителите към учебния процес и даване на обратна връзка относно учебния процес, активността и резултатите от него;
 • Популяризиране на училищния живот – споделена папка с материали от училищни тържества и мероприятия, отбелязващи национални празници и традиции, свързани с дейности по иновациите в училище.

Квалификационната дейност:

 • Различните приложения позволяват голяма гъвкавост относно планирането и провеждането на обучения. 
 • Вътрешноквалификационните обучения могат да бъдат проведени в безопасна среда чрез Google Meet, обученията могат да бъдат записани и споделени с други методични обединения и училища. 
 • Различните приложения  позволяват индивидуален подход, съобразен с потребностите и уменията на всеки от колегите, включен в съответното обучение.

Във физическата среда 

С въвеждането на инструментите на Google,  училището насочи усилията си към промяна на физическата среда в учебната сграда.

 • Изградихме училищна интернет мрежа за по-ефективно прилагане на дигиталните технологии в ежедневната административна и преподавателска  дейност на учителите.
 • Въведохме обучение по модела 1:1, участвахме в пилотен проект към МОН. За да е по-ефективно обучението по този модел, училището разполага със 360 броя електронни устройства. За да подсигурим защитена среда за учене на нашите ученици, всяко едно устройство се контролира от лиценз за управление на Chromebook. 
 • Прилагането на мултимедийно учебно съдържание в учебния процес е улеснено и от безжичната връзка с мултимедиите или телевизорите в оборудваните с Chromecast кабинети. 

 

 • Кои Google инструменти използвате най-често и за какво?
 • Моля не пропускайте да опишете от колко време използвате Google Classroom и по какъв начин
Както в  организацията на учебния процес, така и в работата на екипите по ключови компетентности,  безценен инструмент са виртуалните класни стаи  по предмети на всички паралелки. Тяхното интегриране в училище започна поетапно със създаването на училищния домейн през 2018 година. 

В тях учебното съдържание,  разделено по теми, дава възможност да се прилага метода на обърната класна стая, позволявайки на учениците да се запознаят с ресурсите върху  изучаваната тема преди занятиятието. По този начин учебният час може да се използва ефективно за дискусии, въпроси и упражнения върху материала. 

Използването на рубрики с ясно дефинирани критерии ни позволява да предоставим  както на  учениците, така и на  родителите им, детайлен поглед върху техния напредък, а също така и да осъществим  формиращо оценяване на учениците. 

Най-често използваните инструменти в ежедневния учебен процес са :

  Google Drive – (администрация) училищна документация и нормативни документи

 • (учебен процес)  съхранение и организиране на учебни ресурси в споделени папки и дискове;

  Gmail – цялостната комуникация в училищната общност се осъществява посредством Gmail.

 Google Docs – (учебен процес)  работни листове и задания;

 • (администрация) училищна документация и нормативни документи.

  Google Forms – освен като инструменти за проверка на знанията;  така и за групови задачи, които развиват уменията за слушане/четене с разбиране, в които учениците сами трябва да формулират въпроси или твърдения към зададен текст и да предизвикат своите съученици. Друго безценно приложение, този инструмент намира при събирането на информация както сред педагогическия персонал, така и сред родители; създаване и провеждане на анкети.

 Google Sites – е инструментът, който ни позволява да акумулираме и представим пред по-широка публика съдържание, създадено от самите ученици. Английски; география и ИТ

Google Slides –  инструмент, който ни дава възможност да  развиваме уменията за презентиране и екипна работа по всички предметни области, адекватно подбиране на визуалните и видео материали при представянето на дадена тема; а в модул „Интерактивни презентация“ работят и с добавката Pear Deck в приложението.

Google Maps и Google Sheets – намират приложения в часовете по ИТ, география и икономика, и история; 11 клас успоредно с работата си с Excel, изпълняват задачи и в Google Sheets

Meet – е средството за сътрудничество между две или повече училища независимо от тяхната локация; провеждане и участие в различни форми на квалификация, включителни и на международни събития; основно средство за обучение от разстояние.

Какви ползи донесе Google за образованието за Вашето училище и какви са постиженията Ви с технологията?

 • Опишете ни накратко какви ползи донесе за вас внедряването на Google Workspace:
Промяна на нагласата на учениците към учебния процес. 

Учениците посочват трансформацията в часовете като очаквана и логична промяна в учебния процес. Промяната на отношението на учениците и тяхната автономност дават отражение и в повишаване на успеха на учениците от пилотната паралелка в трите поредни години от началото на интегрирането на модела 1:1, както и на последвалите я паралелки.

Разширява се екипът от преподаватели, които имат желание да повишат дигиталните си умения и да интегрират инструментите на Google Workspace в ежедневната си преподавателска работа.

 •   Избройте трите най-големи проблема, които успяхте да решите чрез Google Workspace:
 • Равен достъп до информация от страна на учениците;
 • Преодоляване на дигиталната дискриминация;
 • Ускоряване на административните процеси;
 • Избройте трите най-големи постижения, които успяхте да постигнете с Google Workspace:
 • Учене навсякъде и по всяко време независимо от обстоятелства и обстановки;
 • Обратна връзка и подобрена комуникация с родителите;
 • Ученикът е в активна роля и възможност за създаване на съдържание.
 • Как споделяте опита си с други училища в работата с инструментите на Google за образованието?

През учебната 2019-2020 беше проведена споделена практика Урок за учители по география и икономика, в който учители от цяла пловдивска област влязоха в ролята на ученици и посредством приложенията на Google Workspace работеха в екипи  като всяка група използва различен инструмент на Google,  за да създадат краен продукт като презентация; интерактивна карта, hyperdoc и MMTS.

Учители от СУ “Черноризец Храбър” представиха електронни уроци с различни инструменти на Google Workspace по география; история; английски; български език за начален, прогимназиален и гимназиален етап на среща за обмяна на опит, организирана от община Пловдив: „Представяне на уроци с технологии“, състояла се на 22 октомври 2020 за създаване и разпространение на база от електронни уроци чрез облачните технологии.

Споделяне на образователен електронен ресурс на Национална учителска конференция 2020  “Споделени педагогически практики в преподаването по природни науки” – Пътешествие из природните зони на Азия

Какви съвети бихте дали на колеги от друго училище, на които предстои да внедрят облачна платформа?

Изберете Google Workspace за образованието, защото:

1. Платформата е лесна за употреба – учители и ученици лесно и бързо се научават как да работят.

2. Достъпна – безплатна е за училищата и е на български език.

3. Сигурна – предоставя най-висока степен на сигурност на данните.

4. Гъвкава – работим навсякъде, по всяко време и на всяко устройство използвайки акаунта си в Гугъл.

5. Иновативна – инструментите насърчават сътрудничество, креативност и критическо мислене.

6. Въздействаща – преподавателите могат да дават незабавна обратна връзка и следят напредъка на ученика.

7. Спестява време – използването на облачни услуги, споделени файлове, приложения, Гугъл класрум и т.н. ни предоставя повече време за същинската работа, свързана с преподаването и стремежа ни да създаваме успешни личности.

Защо искате да бъдете Google референтно училище?

През последните 4 години успешно интегрираме образователни технологии в учебния процес посредством инструментите на Google Workspace. Всички участници в учебния процес – ученици, учители, ръководство и административен персонал имат акаунти в училищния домейн и работят в защитена среда. Внедрявайки световния образователен опит “1:1”, училището е сред първите седем в страната, осмелило се да започне този вид образователна трансформция. Образователната институция участва в национално изследване на модела, доказало промяна в нагласите у ученици и родители към обучението. Като надграждащ елемент в нашата политика е създаването на STEM център “Лаборатория за създаване на мултимедийно съдържание и виртуални модели”, в който ученици и учители ще създават заедно образователни продукти, като развиват и усъвършенстват дигиталните си умения. Благодарение на STEM центъра ще надградим натрупания опит в обучението по модела 1:1. Двата модела се усъвършенстват и допълват органично. Присъединяването към общността на Google референтните училища ще ни предостави възможността да си сътрудничим с други образователни институции извървели нашия път. Интернационализирането на нашето училище ще ни помогне не само непрекъснато да актуализираме професионалната квалификация на педагогическите специалисти като черпим и споделяме опит с други училища от цял свят, а също така ще отвори вратите на нашите ученици да работят съвместно с техни съученици от мултикултурното семейство на Google Reference Schools. 

СУ “Черниризец Храбър”, гр. Пловдив член на световното семейство на Google референтните училища!

От 29.04.2022г. СУ “Черниризец Храбър”, гр. Пловдив вече е член на световното семейство на

Google референтните училища!

“Референтно училище” е сред най-престижните световни програми за учебни

институции на Google. Програмата е за организации, които доказано подобряват

образователния процес чрез смисленото използване на дигитални технологии. В тези

училища дигиталните технологии се използват по креативен и иновативен начин, който

подобрява целия образователен процес и сътрудничество . Като част от тази общност,

ще имаме възможността да споделяме опит и да се учим от най-вдъхновяващите

учебни заведения, които подобряват учебния процес и административната работа чрез

дигитални технологии.

Този успех е плод на професионализма на всички Google сертифицирани преподаватели

в училище “Черноризец Храбър” , които не спестиха труд и усилия и работиха упорито за постигането на тази цел.


СУ „Черноризец Храбър“ работи по проект:
Изследване на модела на организация на учене и преподаване “едно към едно (1:1)” и прилагането на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии.

Това е видео представянето на модела 1:1 през погледа на учениците от 8а

https://youtu.be/7ObCaZBkXNA