Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД
Комисия, назначена със заповед №РД- 10 – 2286/24.06.2022 г. на Директора на СУ „Черноризец Храбър“ – г-жа Елена Кисьова, след проведеното интервю по предварително оповестен график с кандидатите за учител в начален етап ЦОУД за учебната 2022- 2023 учебна година и извърши подбор.
От явилите се кандидати за учител ЦОУД, комисията класира:
1. № ЧР – 02- 4082/05.07.2022 г.
2. № ЧР – 02- 4096/05.07.2022 г.
3. №ЧР – 02 – 4153/07.07.2022 г.
4. №ЧР – 02- 4175/ 07.07.2022 г.
Резерва – № ЧР – 02 – 4170/07.07.2022 г.