ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ