След завършен седми клас

Прием 2023/ 2024

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите   

Съгласно заповед РД09-4062/30.08.2022 гна министъра на образованието и науката, подаването на заявления за полагане на изпит за проверка на способностите е в периода от 22.05.2023 г. до 30.05.2023 г.

На територията на област Пловдив се организира само изпит за проверка на способностите по музика, необходим за държавен прием в VIII клас за учебната 2023/2024 г. по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив и не се отнася за прием в училищата към министерство на културата, които самостоятелно организират приема си. В случай, че има ученици, заявили полагане на други изпити за проверка на способностите /изобразително изкуство или спорт/, заявленията им ще бъдат препратени към РУО в друга област, където се организира полагането на съответния изпит.  

Прилагаме Ви образец на заявлението за проверка на способностите във формат Word.

Кодът на изпита, който се вписва в заявлението за музика е: код 03.

В заявленията за полагане на изпит за проверка на способностите по музика задължително се записва „Музика – …………… /посочва се какъв инструмент или пеене/“.

Необходимо е попълване на всички реквизити!


Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 година, определената със заповед на началника на РУО – Пловдив Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще приема документи, както следва:

  1. Място за подаване на заявления:

Професионална гимназия по електроника и електротехника (ПГ ЕЕ), бул. „Пещерско шосе“ № 26, гр. Пловдив.

  1. Работно време в периода от 03.05.2023 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник):

Сутрин: 09.00 – 13.00 ч.

Следобед: 13.30 – 17.00 ч.

Работното време за приемане на заявления на 19.05.2023 г., във връзка с провеждането на ДЗИ по БЕЛ, ще бъде от 14.30 до 17.30 ч.

  1. Необходими документи (оригинал и копие):

– заявление (по образец) с подредени желания, което ще бъде предоставено на място;

– протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) в срок на годност /за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания/;

– служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства/;

– нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /за учениците, настанени в приемно семейство/.

Насочването на ученици с хронични заболявания, физическите и сензорните увреждания се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани от министъра на образованието и науката:

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦППО), ул. „Прохлада“ № 1-А, гр. Пловдив, тел. 032/621 573, ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО от Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности (РЕПЛРДУСОП) към РЦПППО в периода от 03.05.2022 г. (сряда) до 22.05.2023 г. (понеделник) с работно време 09.00 – 13.00 ч., 13.30 – 17.00 ч.
Публикувано от: РУОПрием 2022/ 2023

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН – УЧЕБЕН ПЛАН

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ – УЧЕБЕН ПЛАН


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ 

 Уважаеми седмокласници,

Уважаеми родители,

Резултатите от НВО ще бъдат обявени до 28.06.2022 г. Всеки ученик може да провери своите резултати от НВО, както и от изпита за проверка на способностите, ако е положен такъв, в електронната система: https://infopriem.mon.bg/  с входящ номер и уникален код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите.

Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. се осъществява в периода от 05 юли 2022 г. до 07 юли 2022 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 26 юли до 27 юли 2022 г.

В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили основно образование, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите по музика!

Максималният брой точки при балообразуването е 500 точки, които са сума от броя на точките, получени на НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент, и оценките на два балообразуващи предмета от свидетелството за основно образование, превърнати в точки.

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

Отличен 6 – 50 точки

Много добър 5 – 39 точки

Добър 4 – 26 точки

Среден 3 – 15 точки

Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.