Рейтинговата система на висшите училища в Република България (РСВУ)

Рейтинг на висшите училища 2023 г – линк с препратка към РСВУ